تبلیغات
زبانکده - خوردن میوه Eating Fruit
 
زبانکده
Come To Learn English
هجدهم اردیبهشت 89 :: نویسنده : farzam lord
 

 

 

APPLE: An apple a day keeps the doctor away?

Although an apple has a low vitamin C content, it has antioxidants & flavonoids which enhances the activity of vitamin C thereby helping to lower the risks of colon cancer, heart attack & stroke. 

سیب: روزانه خوردن یک سیب، دکتر را از شما دور میکند؟

اگرچه سیب مقدار کمی ویتامین سی دارد، اما دارای آنتی اکسیدانها و فلاونهاست (ماده شیمیایی بیرنگ و متبلور) که هر دوی اینها فعالیت ویتامین سی در بدن را زیاد کرده و تسهیل می بخشند و درنتیجه ریسک مبتلا شدن به سرطان روده، حملات قلبی و سکته کاهش پیدا میکند.   

 

STRAWBERRY: Protective Fruit.

Strawberries have the highest total antioxidant power among major fruits & protect the body from cancer- causing, blood vessel-clogging free radicals.

توت فرنگی: میوه محافظ .
توت فرنگی بالاترین قدرت اکسیدانها را در میان اکثر میوه ها دارد و از بدن در برابر ابتلا به سرطان،گرفتگی رگها و رادیکالهای آزاد محافظت میکند.

ORANGE : Sweetest medicine.

Taking 2-4 oranges a day may help keep colds away, lower cholesterol, prevent & dissolve kidney stones as well as lessens the risk of colon cancer.

پرتقال: دارویی شیرین.
مصرف روزانه 2 تا 4 عدد پرتقال جلوی سرماخوردگی را میگیرد، کلسترول را کم میکند، از ایجاد سنگ در بدن جلوگیری کرده و یا سنگهای موجود در بدن را از بین میبرد و همچنین ریسک ابتلا به سرطان روده را کاهش میدهد.

WATERMELON: Coolest thirst quencher.

Composed of 92% water, it is also packed with a giant dose of glutathione, which helps boost our immune system.

They are also a key source of lycopene — the cancer fighting oxidant.

Other nutrients found in watermelon are vitamin C & Potassium.

هندوانه: بهترین تسکین دهنده تشنگی .
از 92% آب تشکیل شده است، همچنین حاوی بالاترین دوز گلاتاتیون است که به بالارفتن سیستم دفاعی بدن کمک میکند.
همچنین آنها اصلی ترین منبع لیکوپین هستند که اکسیدانی برای مبارزه با سرطان است.
دیگر مواد مغذی موجود در هندوانه ویتامین سی و پتاسیم هستند.

PAPAYA: Top awards for vitamin C.

They are the clear winners for their high vitamin C content.. 

It is rich in carotene; this is good for your eyes.

پاپایا: بالاترین جایزه برای ویتامین سی.
آنها بهترین برندگان برای داشتن بالاترین میزان ویتامین سی هستند..
این میوه سرشار از کاروتین است که حاوی ویتامین آ بوده، و برای چشم هایتان مفید میباشد.

Drinking Cold water after a meal = Cancer!

Can u believe this??

It is nice to have a cup of cold drink after a meal.

However, the cold water will solidify the oily stuff that you have just consumed.

It will slow down the digestion...Once this 'sludge' reacts with the acid, it will break down and be absorbed by the intestine faster than the solid food.

It will line the intestine. Very soon, this will turn into fats and lead to cancer.

It is best to drink hot soup or warm water after a meal. 

نوشیدن آب سرد بعد از غذا = سرطان
میتوانید اینو باور کنید؟
شاید نوشیدن یک لیوان آب سرد بعد از غذا، بسیار لذت بخش است.
اما آب سرد مواد روغنی که در آن لحظه مصرف کرده اید را سفت میکند.
آب سرد از سرعت هضم می کاهد...هنگامی که این رسوبات با اسید واکنش نشان می دهد، تجزیه می شود و توسط روده سریعتر از غذای جامد جذب می شود.
این ماده سطح روده را می پوشاند. خیلی زود، این  تبدیل به چربی و منجر به سرطان می شود.
بهتر است بعد از وعده غذایی سوپ گرم و یا آب گرم بنوشید.

 
 
 

خوردن میوه   Eating Fruit

 

Dr Stephen Mark treats terminal ill cancer patients by "un-orthodox" way and many patients recovered.

دکتر استفن مارک، بیماران سرطانی در مرحله آخر را با استفاده از روش های "نامتعارف" درمان کرده است و بسیاری از آنها بهبود یافتند.

He believes on natural healing in the body against illnesses.

او به درمان طبیعی درمقابل با بیماریها معتقد است.

It's long but very informative

مطلب طولانی است اما حاوی اطلاعات مفیدی است 

We all think eating fruits means just buying fruits, cutting it and just popping it into our mouths.

It's not as easy as you think.

It's important to know how and when to eat.

همه ما فکر میکنیم که خوردن میوه یعنی خرید میوه، پوست کندنش و فقط گذاشتنش توی دهان.
به این سادگی که فکر میکنید نیست.
بسیار مهم است که بدانیم چگونه و چه وقت باید میوه بخوریم.

What is the correct way of eating fruits? 

راه صحیح خوردن میوه ها چیست؟ 

IT MEANS NOT EATING FRUITS AFTER YOUR MEALS! * FRUITS SHOULD BE EATEN ON AN EMPTY STOMACH.

این است که میوه ها را بعد از مصرف غذا نخورید! میوه ها باید زمانی خورده شوند که معده خالی است.

If you eat fruit like that, it will play a major role to detoxify your system,

supplying you with a great deal of energy for weight loss and other life activities. 

اگر میوه ها را به آن صورت بخورید، نقش مهمی در مسموم کردن سیستم بدنتان خواهند داشت،

بدنتان را با مقدار زیادی انرژی تامین میکنند که این انرژی به جای مفید بودن باعث از دست دادن وزن و کاهش قدرت برای انجام دیگر فعالیتهای زندگی میشود

FRUIT IS THE MOST IMPORTANT FOOD.

Let's say you eat two slices of bread and then a slice of fruit.The slice of fruit is ready to go straight through the stomach into the intestines, but it is prevented from doing so.

 میوه مهم ترین خوراکهاست

برای مثال درنظر بگیرید که دو تکه نان و یک تکه میوه خورده اید. تکه میوه آماده است که مستقیما وارد معده تان و روده تان شود، اما به دلیل آن دو تکه نان، از ورود سریع آن به معده جلوگیری می شود.  

In the meantime the whole meal rots and ferments and turns to acid.

The minute the fruit comes into contact with the food in the stomach and digestive juices, the entire mass of food begins to spoil....

در ضمن بین همه غذا فاسد شده، تخمیر میشود و به اسید تبدیل میشود.

به محض اینکه درون معده میوه با غذا و آنزیمهای گوارشی تماس پیدا می کند، همه حجم غذا شروع به ازبین رفتن و فاسد شدن میکند... 

 So please eat your fruits on an empty stomach or before your meals!

You have heard people complaining — every time I eat watermelon I burp, when I eat durian my stomach bloats up, when I eat a banana I feel like running to the toilet, etc —

actually all this will not arise if you eat the fruit on an empty stomach. The fruit mixes with the putrefying other food and produces gas and hence you will bloat!

پس لطفا میوه های خود را زمانی مصرف کنید که معده تان خالی است و یا قبل از وعده های غذاییتان!

شما بارها شنیده اید که بسیاری شکایت میکنند که هر زمان که هندوانه میخورم، غذا بالا می آید، و یا هر زمان که دورین (میوه درخت قهوه سودانی) را می خورم معده ام نفخ میکند، زمانی که موز میخورم همش حس اینکه باید فورا به دستشویی بروم را دارم و غیره-

در حقیقیت همه اینها اتفاق نخواهند افتاد اگر میوه را زمانی بخورید که معده تان خالی است. میوه ها با غذای فاسد شده ترکیب میشوند و گاز تولید میکنند و درنتیجه شما بالا می آورید!

Graying hair, balding, nervous outburst, and dark circles under the eyes all these will NOT happen if you take fruits on an empty stomach.

سفیدی مو، تاس شدن، طغیان عصبانیت، و گودی های سیاه زیر چشم، همه شان اتفاق نخواهند افتاد اگر میوه را با معده خالی میوه میل کنید.

  There is no such thing as some fruits, like orange and lemon are acidic, because all fruits become alkaline in our body, according to Dr. Herbert Shelton who did research on this matter.

If you have mastered the correct way of eating fruits, you have the Secret of beauty, longevity, health, energy, happiness and normal weight.

با توجه به تحقیقات دکتر هربرت شلتون، بایستی بدانیم که چنین موضوعی صحیح نیست که بعضی از میوه ها مانند پرتقال، نارنج و لیمو خودشان اسیدی هستند، چرا که همه میوه ها در بدن قلیایی میشوند.

اگر شما روش صحیح میوه خوردن را کاملا بیاموزید، شما به راز زیبایی، عمر طولانی، سلامت، انرژی، شادابی و وزن طبیعی دست پیدا خواهید کرد.  

When you need to drink fruit juice - drink only fresh fruit juice, NOT from the cans.

Don't even drink juice that has been heated up.

Don't eat cooked fruits because you don't get the nutrients at all. You only get to taste.

Cooking destroys all the vitamins.

زمانی که نیاز دارید که آب میوه بنوشید- فقط آب میوه تازه بنوشید نه آب میوه کنسروها.
حتی آب میوه هایی که بسیار سفت هستند را ننوشید.
میوه های پخته شده را نخورید چرا که هرگز ماده مغذی میوه ها را دریافت نخواهید کرد. تنها مزه شان را دریافت میکند.
پختن، تمام ویتامین ها را از بین میبرد.

But eating a whole fruit is better than drinking the juice.

If you should drink the juice, drink it mouthful by mouthful slowly, because you must let it mix with your saliva before swallowing it.

You can go on a 3-day fruit fast to cleanse your body. Just eat fruits and drink fruit juice throughout the 3 days and you will be surprised when your friends tell you how radiant you look!

اما به هرحال خوردن میوه کامل بهتر از نوشیدن آب آن است.

اگر باید آب میوه بنوشید طوری بنوشید که دهانتان پر شود و آن را آرام آرام غورت دهید، چرا که باید اجازه دهید که آب میوه با بزاق دهانتان قبل از غورت دادن آن کاملا ترکیب شود.

میتوانید برای پاکسازی بدنتان 3 روز روزه ی میوه بگیرید. به مدت 3 روز فقط میوه و آب میوه بخورید و در آخر متعجب میشوید از اینکه دوستانتان به شما میگویند که چقدر پوستتان درخشان و صاف شده است!  
 

KIWI: Tiny but mighty.

This is a good source of potassium, magnesium, vitamin E & fiber.

Its vitamin C content is twice that of an orange.

کیوی: کوچک اما بسیار مقوی.
این میوه منبع خوبی از پتاسیم، منیزیم، ویتامین ای و فیبر است.
حجم ویتامین سی این میوه دوبرابر حجم ویتامین سی پرتقال است.  
 

APPLE: An apple a day keeps the doctor away?

Although an apple has a low vitamin C content, it has antioxidants & flavonoids which enhances the activity of vitamin C thereby helping to lower the risks of colon cancer, heart attack & stroke. 

سیب: روزانه خوردن یک سیب، دکتر را از شما دور میکند؟

اگرچه سیب مقدار کمی ویتامین سی دارد، اما دارای آنتی اکسیدانها و فلاونهاست (ماده شیمیایی بیرنگ و متبلور) که هر دوی اینها فعالیت ویتامین سی در بدن را زیاد کرده و تسهیل می بخشند و درنتیجه ریسک مبتلا شدن به سرطان روده، حملات قلبی و سکته کاهش پیدا میکند.   

 

STRAWBERRY: Protective Fruit.

Strawberries have the highest total antioxidant power among major fruits & protect the body from cancer- causing, blood vessel-clogging free radicals.

توت فرنگی: میوه محافظ .
توت فرنگی بالاترین قدرت اکسیدانها را در میان اکثر میوه ها دارد و از بدن در برابر ابتلا به سرطان،گرفتگی رگها و رادیکالهای آزاد محافظت میکند.

ORANGE : Sweetest medicine.

Taking 2-4 oranges a day may help keep colds away, lower cholesterol, prevent & dissolve kidney stones as well as lessens the risk of colon cancer.

پرتقال: دارویی شیرین.
مصرف روزانه 2 تا 4 عدد پرتقال جلوی سرماخوردگی را میگیرد، کلسترول را کم میکند، از ایجاد سنگ در بدن جلوگیری کرده و یا سنگهای موجود در بدن را از بین میبرد و همچنین ریسک ابتلا به سرطان روده را کاهش میدهد.

WATERMELON: Coolest thirst quencher.

Composed of 92% water, it is also packed with a giant dose of glutathione, which helps boost our immune system.

They are also a key source of lycopene — the cancer fighting oxidant.

Other nutrients found in watermelon are vitamin C & Potassium.

هندوانه: بهترین تسکین دهنده تشنگی .
از 92% آب تشکیل شده است، همچنین حاوی بالاترین دوز گلاتاتیون است که به بالارفتن سیستم دفاعی بدن کمک میکند.
همچنین آنها اصلی ترین منبع لیکوپین هستند که اکسیدانی برای مبارزه با سرطان است.
دیگر مواد مغذی موجود در هندوانه ویتامین سی و پتاسیم هستند.

PAPAYA: Top awards for vitamin C.

They are the clear winners for their high vitamin C content.. 

It is rich in carotene; this is good for your eyes.

پاپایا: بالاترین جایزه برای ویتامین سی.
آنها بهترین برندگان برای داشتن بالاترین میزان ویتامین سی هستند..
این میوه سرشار از کاروتین است که حاوی ویتامین آ بوده، و برای چشم هایتان مفید میباشد.

Drinking Cold water after a meal = Cancer!

Can u believe this??

It is nice to have a cup of cold drink after a meal.

However, the cold water will solidify the oily stuff that you have just consumed.

It will slow down the digestion...Once this 'sludge' reacts with the acid, it will break down and be absorbed by the intestine faster than the solid food.

It will line the intestine. Very soon, this will turn into fats and lead to cancer.

It is best to drink hot soup or warm water after a meal. 

نوشیدن آب سرد بعد از غذا = سرطان
میتوانید اینو باور کنید؟
شاید نوشیدن یک لیوان آب سرد بعد از غذا، بسیار لذت بخش است.
اما آب سرد مواد روغنی که در آن لحظه مصرف کرده اید را سفت میکند.
آب سرد از سرعت هضم می کاهد...هنگامی که این رسوبات با اسید واکنش نشان می دهد، تجزیه می شود و توسط روده سریعتر از غذای جامد جذب می شود.
این ماده سطح روده را می پوشاند. خیلی زود، این  تبدیل به چربی و منجر به سرطان می شود.
بهتر است بعد از وعده غذایی سوپ گرم و یا آب گرم بنوشید.

نوع مطلب :
برچسب ها :


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : farzam lord
نویسندگان
نظرسنجی
خواننده ی برتر کیست؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Free Online Language Lessons: Learn Russian, English, Spanish, Italian...

Powered by WebGozar

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت /font>